logo Facebook
i slova jsou činy

Všichni zainteresovaní se shodli, že formulace evropské směrnice o autorských právech mají být co nejpřesnější

06. února 2019 19:37 / autor: Monitor

V Poslanecké sněmovně uspořádal dne 5. února 2019 poslanec ODS Martin Kupka seminář na téma Budoucnost ochrany autorských práv v Evropské unii a České republice věnovaný především dosud stále otevřeným článkům 11 a 13 projednávané evropské směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu. Jednání, které mělo ukázat určité směry budoucí transpozice směrnice do české legislativy, termínem svého konání spadlo do napjatého období před rozhodujícím zasedáním výboru zástupců členských zemí Coreper a jednáním trialogu zástupců Evropské komise, Evropského parlamentu a Rady EU o sporných bodech směrnice, kdy se zainteresované strany snaží jednající přesvědčit o svých argumentech.Jak je již téměř všeobecně známo, týká se článek 11 práva vydavatelů na autorskou ochranu jimi produkovaného obsahu a článek 13 především povinností různých platforem a úložišť bránit tomu, aby poskytovaly prostor pro šíření nelegálního obsahu z autorskoprávního hlediska.

Za přítomnosti řady předních právních odborníků, představitelů různých skupin nositelů autorských práv, novinářů či některých dalších poslanců Parlamentu vystoupili s názory na tématiku vyjádřenou v uvedených článcích navrhované směrnice zástupci zainteresovaných stran. Hlavními řečníky k tématu práv vydavatelů byli výkonný ředitel Unie vydavatelů Václav Mach, Michal Půr, šéfredaktor zpravodajského serveru Info.cz, vedoucí právního oddělení vydavatelství MAFRA Vladan Rámiš na straně těch, kdo se vyjadřovali pro co nejvyšší stupeň ochrany vydavatelského obsahu v digitálním prostředí. Na druhé straně pak Michal Nulíček z právní firmy Rowan legal, Věra Průchová ze Seznamu.cz a Milan Zubíček z Googlu akcentovali možné negativní dopady práva na uživatele internetu, platformy i samotné vydavatele.

Václav Mach ve svém vystoupení upozornil na to, že diskuse o právu vydavatelů není odborným právním sporem, ale výrazem protikladných ekonomických zájmů digitálních platforem na jedné straně a tvůrců na straně druhé. Apeloval také na zástupce platforem a upozornil je na to, že kvalitní obsah vytvářený vydavateli je tím, co pohání zájem spotřebitelů o využívání vyhledávacích a agregačních služeb provozovaných platformami.

Pozornost vzbudilo vystoupení zástupce Googlu, který se snažil přesvědčit účastníky o zájmu platformy o rozvoj žurnalistiky například tím, že platforma pro rozvoj žurnalistiky poskytla příspěvek ve výši 1,4 milionu Euro. To se ale děje v kontrastu k odhadovanému obratu Googlu v objemu asi 5 mld. Kč a zisku 4 mld. Kč ročně, jak upozornil Michal Půr. Prostředky by také neměl rozdělovat sám Google, aby se nejednalo o úplatky, ale nejlépe fond kolektivní správy, do něhož by byli vydavatelé zapojeni. Vladan Rámiš uvedl, že cílem směrnice je napravit vztahy, které se na digitálním mediálním trhu vyvinuly, kdy trh v celé Evropě prakticky ovládají dvě mimoevropské platformy. Směrnice se proto snaží řešit otázky spadající mimo jiné do oblasti dominantního postavení těchto platforem na trhu.

Zejména zástupci platforem upozorňovali na to, že text směrnice je vágní a jednostranně orientovaný ve prospěch velkých vydavatelských společností a opomíjí přitom zájmy malých vydavatelů, s nimiž platformy nebudou technicky schopny uzavřít licenční smlouvy či budou získávat jen velmi malé prostředky ze systému případné kolektivní správy práv vydavatelů.

I když bylo jen velice obtížně možné si představovat, že na semináři nastane nějaké významnější přiblížení stanovisek jednotlivých stran, které ve vztahu k právu vydavatelů hluboce rozdělují ekonomické zájmy, musel na konec projednávání této části programu semináře poslanec Kupka konstatovat, že jediné, na čem se vystupující a diskutující obou stran shodli, je, že text směrnice má být co nejjasnější a nejpřesnější, aby se zabránilo roztříštění právních úprav v jednotlivých členských zemích a také možnému nejednoznačnému výkladu obsažených ustanovení. Dosažení konečné podoby formulace je ale obtížné právě pro různost názoru jednotlivých stran. Bohužel tyto problémy vedou odpůrce práv vydavatelů k tomu, aby prosazovali dokonce vypuštění dosud neprojednaných částí směrnice z její konečné podoby, což je z hlediska vydavatelů a dalších nositelů autorských práv zcela nepřípustné, jak vydavatelé formulovali svůj závěr na předcházející akci.

Semináři předcházel klubový večer Unie vydavatelů zaměřený na tématiku autorských práv a budoucnosti tisku, který proběhl 4. února 2019 v Prague Business Clubu. Zúčastnili se jej především zástupci vydavatelů a redaktorů. Tématu budoucnosti tisku se věnoval především Jan Müller, ředitel vydavatelství Flowee.cz a autor knihy Průvodce budoucností aneb Jak si užít globální krizi.

Zástupci vydavatelů a redaktorů považují podobu ustanovení o právech vydavatelů v rámci projednávané směrnice o autorském právu v Evropě za zásadní pro další fungování kvalitní profesní žurnalistiky v zemích EU a samozřejmě také v České republice. Pokud vydavatelé nebudou moci bránit v co nejširší míře svůj obsah před jeho komerčním zneužíváním ze strany platforem, a tím bude nadále omezován tok prostředků na tvorbu tiskového obsahu, kvalitní žurnalistika bude upadat a s ní i jeden z důležitých předpokladů demokratické společnosti. Na tomto závěru se shodli všichni účastníci klubového večera.

V tomto ohledu vystupující upozorňovali na negativní úlohu platforem při vytváření společenského vědomí, neboť platformy mají zájem spíše na protikladech a konfliktu názorů, nikoliv na vytváření konsensu, protože latentní názorový střet navyšuje sledovanost obsahových platforem. Účastníci diskutovali i o dalších společensky negativních aspektech působení duopolních platforem, jako je jejich nízký respekt k osobním údajům občanů a profilování a všudypřítomné sledování chování občanů v datových sítích, což je v rozporu s evropskou tradicí občanských práv.

 Předmětem kritiky bylo i další fungování platforem, které není přímo tématem směrnice o autorském právu, jako je například netransparentnost vyhledávacích algoritmů, které ale mají ohromný dopad na selekci a preferenci informací, které se k občanům dostávají prostřednictvím vyhledávání.

Účastníci klubového večera proto dospěli k apelu, v němž zdůraznili, že je třeba, aby profesionální žurnalistika byla uznána za významný veřejný statek, který má požívat také veřejnou podporu.